Data o prodejně se načítají

Naše odpovědnost v dodavatelském řetězci

Odpovědnost za osoby a životní prostředí v našich dodavatelských řetězcích
Jako maloobchodní společnost neseme odpovědnost za své výrobky - zejména s ohledem na jejich suroviny a původ. Věnujeme větší pozornost především surovinám z jiných zemí a pracujeme na tom, aby výroba a pracovní podmínky byly sociálně a ekologicky udržitelnější.

Naše hodnoty

Dodavatelský řetězec v Kauflandu

V našem dodavatelském řetězci se zavazujeme dodržovat zásady spravedlivého podnikání, transparentnosti, dobrých pracovních a životních podmínek, lidských práv a šetrnosti k životnímu prostředí.

Vzhledem k množství a rozmanitosti našeho sortimentu spolupracujeme s mnoha dodavateli po celém světě. V prodejně Kaufland jsou tisíce položek, od zeleniny až po vybavení domácnosti, v našem sortimentu máme vše. To pro nás však zároveň představuje výzvu v podobě složitého a globálního dodavatelského řetězce. Proto se snažíme dlouhodobě spolupracovat se strategickými partnery, abychom společně prosazovali odpovědné a ekologické standardy a certifikace.

Naše zásady

UN Gobal Compact logo

Kodex obchodního jednání společností skupiny Schwarz pro obchodní partnery

Od roku 2011 zavazujeme naše obchodní partnery k dodržování našeho Kodexu obchodního jednání.

Jako mezinárodní obchodní společnost dbáme na spravedlivé pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů nejen v rámci společnosti Kaufland, ale i v celém dodavatelském řetězci. To znamená, že žádnému z našich dodavatelů nedovolujeme vykonávat nucenou práci, dětskou práci ani žádnou jinou formu zneužívání. Každý z našich obchodních partnerů je povinen dodržovat Kodex obchodního jednání společností skupiny Schwarz.

Kodex obchodního jednání celé skupiny vychází z mezinárodních norem a směrnic, jako jsou zásady Mezinárodní organizace práce (ILO), Mezinárodní listina lidských práv, Úmluva OSN o právech dítěte, zásady iniciativy OSN Global Compact a Směrnice OECD pro nadnárodní podniky, jakož i ochrana životního prostředí.

 

Zásady společnosti Kaufland a závazek společností skupiny Schwarz dodržovat lidská práva a ekologické standardy.

Společně s našimi zaměstnanci, zákazníky, obchodními partnery a zúčastněnými stranami se každý den snažíme prosazovat lidská práva. Za tímto účelem se zaměřujeme zejména na spravedlivé obchodní postupy a dobré pracovní a životní podmínky.

Naše zásady a respektování sociálních a environmentálních požadavků zákona o povinnosti péče o dodavatelský řetězec (LkSG) jsme shrnuli v samostatném prohlášení.

Doplňuje a konkretizuje stávající zásady skupiny Schwarz "Závazek společností skupiny Schwarz k dodržování lidských práv a environmentálních standardů", které naleznete zde.

Těmito dokumenty znovu potvrzujeme očekávání, která v této oblasti máme od každodenní práce našich zaměstnanců a obchodních partnerů.

Analýza rizik globálních dodavatelských řetězců

Nadace Kaufland provádí každoročně a také příležitostně systematickou analýzu rizik, aby včas identifikovala a vyhodnotila rizika v oblasti lidských práv a životního prostředí ve svém dodavatelském řetězci. Vzhledem k velkému počtu našich obchodních partnerů i zboží z celého světa se zaměřuje mimo jiné na specifická rizika v dodavatelských řetězcích maloobchodní společnosti s celým sortimentem.

V rámci analýzy rizik jsou obchodní partneři hodnoceni podle jednotné metodiky a klasifikováni na základě rizik. K posouzení rizik zemí původu, surovin a výrobků se využívají a vyhodnocují uznávané zdroje, jako jsou OECD, Světová banka, ILO a Transparency International. Závěry analýzy rizik jsou zahrnuty do přípravy opatření k zamezení nebo zmírnění nepříznivých dopadů našich obchodních aktivit. Identifikovaná rizika se vyskytují především v Asii, na Blízkém východě, ve východní Evropě a částečně v jižní Evropě.

Systém reklamací Kaufland

Za účelem rychlého odhalení a řešení porušování lidských práv má společnost Kaufland zaveden mechanismus přijímání stížností. Ten umožňuje dotčeným osobám nebo pozorovatelům, jakož i přímým a nepřímým obchodním partnerům v celém dodavatelském řetězci důvěrně nahlásit případné porušování lidských práv.

Je samozřejmé, že se stížnostmi se zachází důvěrně a že je rovněž zaručen spravedlivý postup při vyřizování stížností.


Náš závazek v praxi - závazek dobrovolné podpory mezd a příjmů pokrývajících životní náklady

Mnoho lidí v rozvojových zemích nedostává za svou práci odpovídající mzdu nebo příjem. Životní minimum je definováno jako čistý příjem domácnosti získaný za důstojných pracovních podmínek, který je dostatečný k zajištění přiměřené životní úrovně všech členů rodiny a k zajištění neočekávaných událostí. "Životní minimum" se zde vztahuje na smluvního pracovníka, například v továrně nebo na plantáži, "životní minimum" se vztahuje na samostatně výdělečně činného drobného zemědělce nebo malého podnikatele.

Chceme pomoci zajistit důstojnou životní úroveň zemědělcům a pracujícím rodinám v globálních dodavatelských řetězcích. Protože toho nemůžeme dosáhnout sami, dohodli jsme se na společném cíli s dalšími společnostmi v maloobchodním sektoru a německou vládou.

Více informací najdete níže ve zprávě o průběhu projektu.


Auditní programy

Program sociálního auditu:

Podpisem Kodexu chování se všichni naši dodavatelé zavazují k férovému zacházení se svými zaměstnanci: dodržují se vnitrostátní zákony, upravuje se pracovní doba, vydávají se pracovní smlouvy, zajišťuje se bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti a dbá se na ochranu životního prostředí. Kodex chování se navíc zasazuje o svobodu sdružování, právo na kolektivní vyjednávání, vyloučení diskriminace, nucenou či dětskou práci a korupci.

Jak se kontroluje dodržování předpisů?

Dva zaměstnanci kontrolují normy

Abychom mohli tyto standardy zaručit a udržet, provádíme pravidelné kontroly vlastními i externími auditory naší společnosti. Všechny dodavatele hodnotíme s ohledem na jejich rizikový potenciál, například zda je země klasifikována jako riziková stejně tak odvětví .

Pravidelně se provádí ohlášené i neohlášené sociální audity. Při těchto auditech je hodnocen dodavatel.

Pokud tyto kontroly odhalí něco nápadného, spolupracujeme s dodavateli na přijetí opatření ke zlepšení a sledujeme jejich vývoj. Těmito komplexními kontrolami přebíráme společenskou odpovědnost a přímo tak přispíváme ke zlepšení pracovních podmínek.

Spolupráce více partnerů pro udržitelnější dodavatelský řetězec

Složité sociální, ekologické a ekonomické výzvy naší doby nemůžeme řešit pouze jako jednotliví aktéři. Jejich plnění může být mnohem účinnější a efektivnější, pokud budeme spolupracovat. Proto se účastníme různých vícestranných partnerství, v nichž spolupracují aktéři z podnikatelské sféry, politiky, občanské společnosti či nevládních organizací a vědy.

Platforma CSR Juice

Společnost Kaufland je od roku 2015 členem „The Juice CSR Platform" iniciativy pro udržitelnost v odvětví ovocných šťáv. Platforma slouží k propojení nejrůznějších subjektů v rámci globálního hodnotového řetězce. Cílem je podpořit společnosti v evropském odvětví výroby ovocných šťáv při začleňování udržitelnosti do jejich podnikových strategií a prosazování odpovědných postupů při zadávání veřejných zakázek.

Více na: juicecsr.eu/csr-platform


Transparentnost

Odkud pocházejí výrobky našich vlastních značek?

Zodpovědnost je pro nás prioritou. Proto podporujeme transparentnost v celém našem dodavatelském řetězci, zejména v sortimentu našich vlastních značek. Chceme našim zákazníkům poskytnout co největší jistotu ohledně původu výrobků našich vlastních značek. Až na několik výjimek je na našich výrobcích v potravinovém sortimentu vytištěn odkaz na dodavatele. Díky tomu můžete snadno dohledat, odkud příslušný výrobek pochází.

Zveřejnění našich dodavatelů

Původ zveřejňujeme také u nepotravinových výrobků našich vlastních značek, jako je například textil a obuv. V přehledu si můžete prohlédnout sídla našich strategicky významných dodavatelů našich vlastních značek a vlastních importovaných výrobků.
Od konce roku 2021 postupně převádíme nákupy nepotravinových vlastních značek na nákupy společnosti Lidl. V rámci této konsolidace budou dodavatelé, kteří vyrábějí výrobky vlastních značek pro Lidl, ve stále větší míře vyrábět také pro Kaufland. Stejně tak se specifikace definované společností Lidl pro dodavatele nepotravinových privátních značek budou vztahovat i na výrobky pořizované pro společnost Kaufland. Další informace naleznete zde: Transparentnost v našich dodavatelských řetězcích - Lidl Německo.

Seznam dodavatelů (PDF dokument v angličtině)
Non-Food-Lieferantenaufstellung_EN.xlsx (0.1 MB)

Udržitelný sortiment

Náš příspěvek k udržitelnějšímu sortimentu

Dochází k progresivnímu znečišťování životního prostředí po celém světě, zejména ve známých producentských zemích. Naše společnost se aktivně snaží přispívat k lepšímu světu, ve kterém stojí za to žít i pro budoucí generace. To zahrnuje mimo jiné důsledné uplatňování udržitelného designu sortimentu a zamezení používání chemických látek ve výrobě, které mají negativní vliv na životní prostředí, přírodu, lidi, zvířata atd.

Každá kapka se počítá

logo "Úspora vody"

Voda je jednou z našich nejdůležitějších komodit a je příliš cenná na to, aby se s ní plýtvalo. Proto neustále pracujeme na optimalizaci našich výrobních procesů a šetříme co nejvíce vody pomocí nových postupů šetřících zdroje.

Chceme to také zviditelnit našim zákazníkům. Všechny naše výrobky, u nichž jsme snížili spotřebu vody pomocí nových technik, lze poznat podle loga "Úspora vody". Společně tak můžeme spotřebu vody učinit ještě ekologičtější a udržitelnější.

Úsporné barvení textilu

Běžná výroba textilu vyžaduje velké množství vody. Náš cíl: Chceme postupně snižovat spotřebu. Toho dosáhneme pomocí ekologicky šetrných postupů barvení, jako je například technika dope-dyed nebo dry-dyed.

Proces barvení dope-dyed

Při tomto procesu zvlákňování se polymer spojí s granulemi barviva, a tím se obarví již během procesu zvlákňování. V porovnání s klasickými procesy barvení se tak výrazně snižuje spotřeba vody, energie a emisí CO2. Kromě toho je možné lépe kontrolovat používání chemických látek, protože proces barvení je integrován do procesu předení. Další výhodou je, že při procesu barvení dope-dyed se barví celé vlákno, což znamená, že barva nevybledne ani po několikanásobném praní.

Proces barvení dry-dyed

Jak už název napovídá, proces barvení za sucha nevyžaduje vůbec žádnou vodu. Kromě toho se při tomto procesu ušetří téměř veškerý CO2. Jak to funguje? Při použití kapalného CO2 polymerní vlákna nabobtnají a čisté barvivo může do vlákna snadněji proniknout. To umožňuje na jedné straně výrazně zkrátit dobu barvení a na druhé straně snížit spotřebu energie na polovinu - energeticky úsporné a udržitelné. Je to proto, že technika suchého barvení se obejde bez podpůrných chemikálií a používá pouze čistá barviva. To vede k mimořádně vysoké barevné stálosti vláken.

Jak zvyšujeme udržitelnost našeho textilního sortimentu

Snažíme se však nejen pozitivně přispívat ke snižování našeho dopadu na životní prostředí, ale považujeme za svou povinnost převzít odpovědnost za naše budoucí generace. Zejména v zemích, jako je Bangladéš, hraje vzdělání významnou roli při dlouhodobém zlepšování životních podmínek. Vzdělání umožňuje mladým lidem najít si kvalifikovanou práci a z příjmu podporovat své rodiny. Kromě toho chceme, aby si mladí lidé uvědomili, jak je důležité zavádět koncepty udržitelnosti v dnešní době. Jako společnost chceme informovat a zapojit budoucí rozhodující osoby do různých iniciativ v oblasti udržitelnosti.

Projekt Bangladéš

„Společně se studenty z Daffodil University v Dháce zkoumáme řešení, jak eliminovat zbytky těžkých kovů ve vodě. Velmi příjemným vedlejším efektem našeho zapojení je, že pracujeme s budoucími rozhodujícími osobami a podporujeme jejich kritické myšlení.“ Johannes Mahrholdt, ředitel nákupu nepotravinářského zboží ve společnosti Kaufland. Když se řekne maloobchodní prodej potravin, automaticky se vám vybaví jídlo. Významnou část sortimentu Kauflandu však tvoří také textil. Abychom chránili naše zákazníky, dodavatele a přírodu, je pro nás samozřejmostí převzít odpovědnost i v této oblasti a učinit udržitelnou výrobu naší nejvyšší prioritou.

Studenti se dozvěděli informace o vodě
Studenti se seznámí s výrobou
Profesor napíše na tabuli vzorec
Studenti Daffodil University v Dháce
Nahlédnutí do výroby na místě

Proč to děláme?

Dbáme na udržitelnost a podle toho navrhujeme náš sortiment výrobků.

Studenti Daffodil University jsou těmi, kteří budou v budoucnu rozhodovat. Chceme je informovat o problémech, zvyšovat jejich povědomí a vzdělávat je.

To je možné díky spolupráci a výměně mezi studenty a našimi vlastními odborníky, jakož i našimi dodavateli a zkušebními ústavy.

 


Zásady společnosti Kaufland

Chováme se zodpovědně - ke všem

Zásady nákupu a dobrovolné závazky jsou důležité pro nás, naše dodavatele, naše zákazníky i celý svět, abychom mohli trvale nabízet udržitelný a jednotný standard našich výrobků. Přečtěte si, čím se řídíme, abychom zaručili stálou kvalitu a podpořili udržitelnost. Stojíme si za svým a chceme dát jasně najevo své nároky a zájmy.

Prohlášení o stanovisku: Udržitelná sója jako krmivo pro zvířata

Změna klimatu představuje pro naši společnost obrovskou výzvu a vyžaduje opatření na všech úrovních společnosti. Globální odlesňování je jednou z hlavních příčin změny klimatu, protože naše lesy slouží jako zásobárny CO2 a regulují koloběh vody.

Udržitelné pěstování sóji bez odlesňování proto úzce souvisí s ochranou našeho životního prostředí. Chceme být transparentní v používání sóji v krmivech pro zvířata a přispět k postupnému a udržitelnému snižování negativního dopadu na životní prostředí. Stanovili jsme si cíl eliminovat odlesňování i přeměnu půdy v našich hodnotových řetězcích, zejména u sóji.

Přečtěte si na naše prohlášení o stanovisku: "Udržitelná sója jako krmivo" (od ledna 2022) a dozvíte se více o našem závazku.