Data o prodejně se načítají

Naše odpovědnost v dodavatelském řetězci

Jako maloobchodní společnost neseme odpovědnost za své výrobky, zejména s ohledem na jejich suroviny a původ. Proto se podrobněji zabýváme surovinami z dodavatelských zemí a snažíme se zajistit odpovědné a ekologičtější výrobní podmínky. Jak to děláme? Přečtěte si sami.

Naše opatření

Dodavatelský řetězec Kaufland

V našem hodnotovém řetězci se zavazujeme dodržovat spravedlivé obchodní postupy, transparentnost, dobré pracovní a životní podmínky, lidská práva a chování šetrné k životnímu prostředí. Podporujeme tím tak zavádění ambiciózních standardů v dodavatelském řetězci.

Vzhledem k rozmanitosti našeho sortimentu spolupracujeme s mnoha dodavateli po celém světě. Naše prodejna může obsahovat až 40 000 položek, od okurek po žehlicí prkna, v našem sortimentu máme vše. Tato skutečnost nás však zároveň staví před výzvy složitého a globálního dodavatelského řetězce. Proto usilujeme o dlouhodobou spolupráci se strategickými partnery a o společný pokrok v oblasti udržitelnosti.

Naše obchodní zásady

UN Gobal Compact logo

UN Global Compact

Udržitelnost je naší firemní zásadou. Řídíme se také deseti zásadami iniciativy UN Global Compact, která je největší a nejdůležitější iniciativou pro odpovědné řízení podniků na světě.

Podporujeme zásady Organizace spojených národů. Společně s tisíci dalších účastníků kampaní z firem a organizací z více než 160 zemí se zasazujeme o lepší svět, zejména pro lidi v našich globálních dodavatelských řetězcích, pro naše zaměstnance a pro ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů. Jako signatář iniciativy UN Global Compact prostřednictvím společnosti Kaufland a v rámci celé skupiny Schwarz Group se zavazujeme dodržovat deset zásad této celosvětově nejvýznamnější iniciativy udržitelného rozvoje v oblasti lidských práv, sociálních standardů, životního prostředí a boje proti korupci. Naše rozmanité aktivity v oblasti udržitelného podnikání ukazují, že bereme svou odpovědnost za lidi a životní prostředí velmi vážně.

Více informací na: unglobalcompact.org

Kodex chování společnosti Kaufland – Code of Conduct

Od roku 2011 zavazujeme naše obchodní partnery k dodržování Kodexu chování společnosti Kaufland.

Jako mezinárodní obchodní společnost dbáme na spravedlivé pracovní podmínky a dodržování sociálních standardů nejen v rámci společnosti Kaufland, ale i v celém dodavatelském řetězci. To znamená, že žádnému z našich dodavatelů nedovolíme, aby se podílel na nucené či dětské práci nebo jiné formě vykořisťování. Každý z našich obchodních partnerů je povinen dodržovat "Kodex chování obchodních partnerů společnosti Kaufland".

Kodex chování vychází z mezinárodních norem a směrnic, jako jsou zásady Mezinárodní organizace práce (MOP), Všeobecná deklarace lidských práv OSN, Úmluva OSN o právech dítěte, zásady iniciativy OSN Global Compact a Směrnice OECD pro nadnárodní podniky.

Politické prohlášení

Společně s našimi zaměstnanci, zákazníky, obchodními partnery a zúčastněnými stranami se každý den snažíme prosazovat lidská práva - obzvláště se zasazujeme o spravedlivé obchodní postupy a dobré pracovní a životní podmínky.

Na základě toho jsme vypracovali politické prohlášení pro všechny společnosti skupiny Schwarz. Doplňuje stávající firemní zásady a pokyny a týká se dopadu našich činností na všech místech a ze všech obchodních jednotek po celém světě.

Analýza rizik globálních dodavatelských řetězců

Průběžně vyhodnocujeme potenciální a skutečné riziko porušování lidských práv v našich dodavatelských řetězcích. Na základě mezinárodně uznávaných studií, indexů a vývoje - včetně Transparency International, Failed State Index, korupce, dětské práce - posuzujeme, ve kterých výrobních zemích je porušování lidských práv nejpravděpodobnější.

Na základě této analýzy jsme dospěli k závěru, že země v jihovýchodní Asii, Africe a Latinské Americe jsou obzvláště rizikové a že zde dochází k porušování lidských práv nejčastěji.

Co dělat, když v dodavatelském řetězci dochází k porušování pracovních nebo lidských práv?

Systém pro podávání stížností:

Od našich obchodních partnerů až po švadleny v Bangladéši - každý má možnost sdělit nám svou stížnost prostřednictvím našeho ONLINE systému stížností BKMS. Zde můžete nahlásit své obavy. Zavázali jsme se každou stížnost podrobně prověřit, prošetřit a přijmout příslušná opatření. Díky vlastním pobočkám společnosti Kaufland v jihovýchodní Asii jsme dodavatelům nablízku a můžeme jednat na místě.

S našimi místními partnery, jako je Centrum pro práva dítěte a Společenská odpovědnost firem, se aktivně zabýváme prevencí dětské práce.

Online systém pro hlášení porušování lidských práv

Za účelem rychlého zjištění porušování lidských práv má společnost Kaufland mechanismus pro podávání stížností. To umožňuje dotčeným osobám nebo pozorovatelům důvěrně oznámit případné porušování lidských práv. Online systém je k dispozici ve více než 25 jazycích, a proto je přístupný a srozumitelný všem, kterých se věc může týkat. Hlášení přijímáme e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím webových stránek. Samozřejmostí je důvěrné zacházení se stížnostmi a spravedlivý postup při jejich vyřizování.

S cílem podpořit účinnost systémů podávání zpráv celkově i napříč odvětvími jsme zapojeni do různých formátů pro více zúčastněných stran. Systém stížností společnosti Kaufland se neustále vyvíjí a zdokonaluje. V roce 2020 bylo naplánováno školení pro zaměstnance a obchodní partnery společnosti Kaufland a také pro pracovníky ve výrobních zemích.


Naše pozice

Udržitelné dodavatelské řetězce: Respektování lidských práv a ochrana přírody jsou naší povinností

Oblasti působení udržitelného dodavatelského řetězce

Německá vláda v Národním akčním plánu pro lidská práva (NAP) ukázala, jak lze smysluplně uplatňovat Řídící zásady OSN pro podnikání a lidská práva. Cílem je na jedné straně zlepšit situaci v oblasti lidských práv v dodavatelských řetězcích v Německu i ve světě a na druhé straně zajistit právní jistotu a spravedlivé konkurenční podmínky pro podniky v hodnotových řetězcích. Skupina Schwarz to podporuje a v současné době zavádí požadavky NAP v rámci celé skupiny.

Pro úspěšnou realizaci jsou pro nás důležité následující body:

  • Podmínky hospodářské soutěže musí být spravedlivé v celém evropském i mezinárodním kontextu. Proto je třeba zavést předpisy a normy, které jsou mezinárodně závazné.
  • Závazné předpisy musí být stejně platné pro všechny hodnotové řetězce. Procesy náležité péče musí být pro dodavatelský řetězec kávy stejně funkční jako například pro dodavatelský řetězec textilu.
  • Hranice hloubkové kontroly by měly vždy odpovídat skutečnému ekonomickému vlivu a právním možnostem společnosti uplatňovat vliv v dodavatelském a hodnotovém řetězci.
  • Každý článek hodnotového řetězce musí dostát své odpovědnosti a respektovat lidská práva. Porušení nesmí zůstat bez následků, protože žádná společnost nesmí dosahovat zisku na úkor lidí.
  • Potřebujeme řešení, která lidem v zemích původu umožní žít důstojný život v nedotčeném prostředí.

Auditní programy

Program sociálního auditu:

Podpisem Kodexu chování se všichni naši dodavatelé zavazují k férovému zacházení se svými zaměstnanci: dodržují se vnitrostátní zákony, upravuje se pracovní doba, vydávají se pracovní smlouvy, zajišťuje se bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti a dbá se na ochranu životního prostředí. Kodex chování se navíc zasazuje o svobodu sdružování, právo na kolektivní vyjednávání, vyloučení diskriminace, nucenou či dětskou práci a korupci.

Jak se kontroluje dodržování předpisů?

Dva zaměstnanci kontrolují normy

Abychom mohli tyto standardy zaručit a udržet, provádíme pravidelné kontroly vlastními i externími auditory naší společnosti. Všechny dodavatele hodnotíme s ohledem na jejich rizikový potenciál, například zda je země klasifikována jako riziková stejně tak odvětví .

Pravidelně se provádí ohlášené i neohlášené sociální audity. Při těchto auditech je hodnocen dodavatel.

Pokud tyto kontroly odhalí něco nápadného, spolupracujeme s dodavateli na přijetí opatření ke zlepšení a sledujeme jejich vývoj. Těmito komplexními kontrolami přebíráme společenskou odpovědnost a přímo tak přispíváme ke zlepšení pracovních podmínek.

Partnerství s více aktéry

Složité sociální, ekologické a ekonomické výzvy naší doby nemůžeme řešit pouze jako jednotliví aktéři. Jejich plnění může být mnohem účinnější a efektivnější, pokud budeme spolupracovat. Proto se účastníme různých vícestranných partnerství, v nichž spolupracují aktéři z podnikatelské sféry, politiky, občanské společnosti či nevládních organizací a vědy.

Platforma CSR Juice

Společnost Kaufland je od roku 2015 členem „The Juice CSR Platform" iniciativy pro udržitelnost v odvětví ovocných šťáv. Platforma slouží k propojení nejrůznějších subjektů v rámci globálního hodnotového řetězce. Cílem je podpořit společnosti v evropském odvětví výroby ovocných šťáv při začleňování udržitelnosti do jejich podnikových strategií a prosazování odpovědných postupů při zadávání veřejných zakázek.

Více na: juicecsr.eu/csr-platform


Transparentnost

Odkud pocházejí výrobky našich vlastních značek?

Zodpovědnost je pro nás prioritou. Proto podporujeme transparentnost v celém našem dodavatelském řetězci, zejména v sortimentu našich vlastních značek. Chceme našim zákazníkům poskytnout co největší jistotu ohledně původu výrobků naší vlastní značky. Až na několik výjimek je na našich výrobcích v sortimentu potravin uveden odkaz na dodavatele. Díky tomu můžete snadno dohledat původ příslušného výrobku.

Zveřejnění našich dodavatelů

Zveřejňujeme také původ nepotravinářských výrobků našich vlastních značek, jako je nepotravinářské zboží, textil a obuv. V přehledu vidíte výrobní místa našich strategicky důležitých dodavatelů vlastních značek a vlastních dovozů. Přehled je každoročně aktualizován.

Dodavatelé nepotravinářského zboží
Hardware suppliers (0.2 MB)

Kromě našich dodavatelů se na procesu tvorby přidané hodnoty často podílejí i další producenti, které přebírají další fáze výroby. Samozřejmě vám prozradíme, jaké další výrobní kroky procesu předchází, jako je například závod na mokré zpracování v textilní a obuvnické výrobě. Tyto provozy zahrnují výrobní fáze bělení, barvení, praní, opalování a potisk. V následujícím přehledu naleznete všechny současné závody na mokré zpracování, se kterými spolupracují naši strategicky nejdůležitější dodavatelé textilu a obuvi pro naše vlastní značky a vlastní dovozy.


Udržitelný sortiment

Náš příspěvek k udržitelnějšímu sortimentu

Dochází k progresivnímu znečišťování životního prostředí po celém světě, zejména ve známých producentských zemích. Naše společnost se aktivně snaží přispívat k lepšímu světu, ve kterém stojí za to žít i pro budoucí generace. To zahrnuje mimo jiné důsledné uplatňování udržitelného designu sortimentu a zamezení používání chemických látek ve výrobě, které mají negativní vliv na životní prostředí, přírodu, lidi, zvířata atd.

Každá kapka se počítá

logo "Úspora vody"

Voda je jednou z našich nejdůležitějších komodit a je příliš cenná na to, aby se s ní plýtvalo. Proto neustále pracujeme na optimalizaci našich výrobních procesů a šetříme co nejvíce vody pomocí nových postupů šetřících zdroje.

Chceme to také zviditelnit našim zákazníkům. Všechny naše výrobky, u nichž jsme snížili spotřebu vody pomocí nových technik, lze poznat podle loga "Úspora vody". Společně tak můžeme spotřebu vody učinit ještě ekologičtější a udržitelnější.

Úsporné barvení textilu

Běžná výroba textilu vyžaduje velké množství vody. Náš cíl: Chceme postupně snižovat spotřebu. Toho dosáhneme pomocí ekologicky šetrných postupů barvení, jako je například technika dope-dyed nebo dry-dyed.

Proces barvení dope-dyed

Při tomto procesu zvlákňování se polymer spojí s granulemi barviva, a tím se obarví již během procesu zvlákňování. V porovnání s klasickými procesy barvení se tak výrazně snižuje spotřeba vody, energie a emisí CO2. Kromě toho je možné lépe kontrolovat používání chemických látek, protože proces barvení je integrován do procesu předení. Další výhodou je, že při procesu barvení dope-dyed se barví celé vlákno, což znamená, že barva nevybledne ani po několikanásobném praní.

Proces barvení dry-dyed

Jak už název napovídá, proces barvení za sucha nevyžaduje vůbec žádnou vodu. Kromě toho se při tomto procesu ušetří téměř veškerý CO2. Jak to funguje? Při použití kapalného CO2 polymerní vlákna nabobtnají a čisté barvivo může do vlákna snadněji proniknout. To umožňuje na jedné straně výrazně zkrátit dobu barvení a na druhé straně snížit spotřebu energie na polovinu - energeticky úsporné a udržitelné. Je to proto, že technika suchého barvení se obejde bez podpůrných chemikálií a používá pouze čistá barviva. To vede k mimořádně vysoké barevné stálosti vláken.

Jak zvyšujeme udržitelnost našeho textilního sortimentu

Snažíme se však nejen pozitivně přispívat ke snižování našeho dopadu na životní prostředí, ale považujeme za svou povinnost převzít odpovědnost za naše budoucí generace. Zejména v zemích, jako je Bangladéš, hraje vzdělání významnou roli při dlouhodobém zlepšování životních podmínek. Vzdělání umožňuje mladým lidem najít si kvalifikovanou práci a z příjmu podporovat své rodiny. Kromě toho chceme, aby si mladí lidé uvědomili, jak je důležité zavádět koncepty udržitelnosti v dnešní době. Jako společnost chceme informovat a zapojit budoucí rozhodující osoby do různých iniciativ v oblasti udržitelnosti.

Projekt Bangladéš

„Společně se studenty z Daffodil University v Dháce zkoumáme řešení, jak eliminovat zbytky těžkých kovů ve vodě. Velmi příjemným vedlejším efektem našeho zapojení je, že pracujeme s budoucími rozhodujícími osobami a podporujeme jejich kritické myšlení.“ Johannes Mahrholdt, ředitel nákupu nepotravinářského zboží ve společnosti Kaufland. Když se řekne maloobchodní prodej potravin, automaticky se vám vybaví jídlo. Významnou část sortimentu Kauflandu však tvoří také textil. Abychom chránili naše zákazníky, dodavatele a přírodu, je pro nás samozřejmostí převzít odpovědnost i v této oblasti a učinit udržitelnou výrobu naší nejvyšší prioritou.

Studenti se dozvěděli informace o vodě
Studenti se seznámí s výrobou
Profesor napíše na tabuli vzorec
Studenti Daffodil University v Dháce
Nahlédnutí do výroby na místě

Proč to děláme?

Dbáme na udržitelnost a podle toho navrhujeme náš sortiment výrobků.

Studenti Daffodil University jsou těmi, kteří budou v budoucnu rozhodovat. Chceme je informovat o problémech, zvyšovat jejich povědomí a vzdělávat je.

To je možné díky spolupráci a výměně mezi studenty a našimi vlastními odborníky, jakož i našimi dodavateli a zkušebními ústavy.

 


Pokyny společnosti Kaufland

Nakupujeme zodpovědně - pro vás

Nákupní směrnice a dobrovolné závazky jsou pro nás důležité, abychom vám mohli trvale nabízet jednotný standard našich výrobků. Přečtěte si o zásadách, kterými se řídíme, abychom zaručili stálou kvalitu a podpořili udržitelnost.