Data o prodejně se načítají

Naše kultura

ruce dlaněmi na sobě

Přidejte se k mezinárodní obchodní společnosti, která sází na výkon, dynamiku a férovost. To jsou hodnoty, kterými se řídíme a které nás motivují. Na nich stavíme své zásady vedení a s jejich pomocí uskutečňujeme důležité změny a dosahujeme vytyčených cílů.

Naše firemní hodnoty

Naše firemní hodnoty jako základ

Naše firemní hodnoty jsou základními principy, které formují naše chování. Řídí naše vnímání, rozhodování a jednání, a to každý den. Představují to, co je pro nás důležité a co nás motivuje.

Výkon

Vysoký výkon je základem našeho úspěchu. Vyžaduje činy, odhodlání, odvahu a nadšení. To platí jak pro jednotlivce, tak pro celý tým.

Dynamika

Jsme dynamičtí. Vše osvědčené zdokonalujeme, nevyhovující optimalizujeme nebo vytváříme něco zcela nového. Jsme ochotní přijmout změny, prosadit je v praxi a nést za ně odpovědnost.

Férovost

Férovost je založena na vzájemné úctě a respektu. Je základním kamenem důvěryhodné spolupráce. Jedině férově můžeme trvale dosahovat našich cílů.

Naše zásady vedení

Naše zásady vedení jako závazek vůči našim zaměstnancům

Naše zásady vedení, které interně označujeme heslem „Ruku na to“, vychází z našich firemních hodnot. Naši vedoucí pracovníci komunikují zásady vedení jako své závazky vůči zaměstnancům následujícím způsobem.

 

Správné vedení je klíčovým úkolem každého vedoucího zaměstnance a projevuje se v každodenní činnosti. My všichni v Kauflandu táhneme za jeden provaz. A to jak v rámci jednotlivých týmů, tak napříč odděleními a hierarchickými úrovněmi. Vedoucí zaměstnanci jako členové týmů dbají na to, aby všichni pracovali ruku v ruce, a tím dosáhli společného úspěchu. 

Komunikujeme srozumitelně & objasňujeme souvislosti

Komunikace v naší společnosti je stejná jako naše obchodní strategie - jednoduchá a přímá. Vyjadřujeme se jasně, otevřeně, včas reagujeme na konflikty a řešíme je konstruktivně. Vždy spolu komunikujeme jako rovný s rovným. My vedoucí pracovníci předáváme ostatním informace co nejefektivněji. Poskytujeme je včas a s ohledem na zadané úkoly. Děláme konzistentní  a srozumitelná rozhodnutí. V případě potřeby vysvětlíme důvody svých rozhodnutí, a tím objasníme situaci. Respektujeme zaměstnance, kteří mají odvahu klást dotazy, i když jsou kritické. Odpovědím na jejich dotazy věnujeme dostatek času a dbáme na to, aby zaměstnanci problematice rozuměli.

Odhalujeme & rozvíjíme potenciál našich zaměstnanců

Rozhodujícím faktorem společného úspěchu jsou vysoké pracovní výkony všech zaměstnanců. Je proto zásadním úkolem našeho vedení neustále rozvíjet potenciál každého zaměstnance. Výsledky našich zaměstnanců a jejich rozvoj v rámci celé společnosti jsou měřítkem našeho úspěchu. Svým zaměstnancům poskytujeme pomoc, podporu a umožňujeme jim prostřednictvím svěřených úkolů dále růst. Na oplátku od nich vyžadujeme, aby řešili své úkoly odpovědně a s velkým nasazením. Víme, jak důležité je pro každého uznání. Vytváříme proto prostředí motivující zaměstnance odvést co nejlepší práci, ve kterém jsou výsledky a odhodlání vždy oceněny. Zaměstnanci mají právo vědět, jak jsme s nimi spokojeni. Proto jim včas poskytujeme konstruktivní zpětnou vazbu. A naopak je vybízíme, aby ji dávali i oni nám. Víme, že dobré vedení vyžaduje neustálou sebereflexi.

Jsme výkonní & dynamičtí

Nepřestáváme se zlepšovat. Dynamicky reagujeme na rychlý vývoj. Neustále hledáme nové cesty a uskutečňujeme nutné změny vedoucí k vyšší efektivitě. Pokud jsme ideální řešení již nalezli, využíváme jej i nadále. Naše obchodní strategie vyžaduje jednoduchá a efektivní řešení. My vedoucí zaměstnanci dbáme na to, aby pracovní a schvalovací procesy byly nastaveny smysluplně. Vysoký standard zabezpečíme tím, že dodržujeme správně definované procesy a zároveň je v případě potřeby flexibilně přizpůsobujeme poměrům dané země. Jako vedoucí zaměstnanci jsme samozřejmou součástí týmů. Odpovědnost neseme jak za práci svého týmu, tak za spolupráci mezi odděleními. Bez ohledu na to, na čem pracujeme, musí v centru naší pozornosti zůstat společný úspěch.

Jednáme férově & důvěryhodně

Jako vedoucí zaměstnanci jednáme se všemi uznale a bez předsudků. Respektujeme osobnost každého zaměstnance a jeho schopnosti. Zároveň očekáváme vzájemný respekt i od nich. 

Každý zaměstnanec je zodpovědný za výsledky své práce. Kontrola je pro nás projevem podpory, nikoli nedůvěry. Slouží k udržení nastavené obchodní strategie a posouvá nás dále. Usilujeme o takové pracovní klima, ve kterém zaměstnanci budou mít odvahu hledat nové cesty. Chyby nám dávají příležitost naučit se něčemu novému a vnitřně růst. 

Jako vedoucí zaměstnanci jednáme s ostatními vždy partnersky. Jsme vždy srozumitelní a spolehliví. Stojíme si za svými výroky a důsledně dodržujeme dohody. 

Svým férovým jednáním si získáváme důvěru. Tím dáváme každému šanci vydat ze sebe to nejlepší.

Chováme se odpovědně & jdeme příkladem

Jako vedoucí zaměstnanci jednáme v podnikatelském duchu: Myslíme a počínáme si odpovědně a děláme taková rozhodnutí, jako by se jednalo o naši vlastní firmu. S finančními prostředky nakládáme účelně. Pro naši společnost pracujeme odhodlaně. Se zaujetím plníme úkoly a vedeme své týmy. Svou zodpovědnost delegujeme tam, kde je to možné. Dáváme tak zaměstnancům prostor a současně jasné hranice pro samostatná rozhodnutí. V roli vedoucích zaměstnanců máme rozhodující vliv. Proto také jdeme příkladem vším, co děláme. Na první místo vždy klademe výkon celého týmu. Jednáme sebevědomě, ale zároveň rozvážně. Jsme vzorem pro ostatní.

Naše firemní zásady

Zásady naší každodenní práce

Naše firemní zásady tvoří základ naší každodenní práce a vzájemné spolupráce:

 • Spokojenost zákazníka formuje naše chování.
 • Promyšlený poměr cena - výkon určuje naši pozici na trhu.
 • Rosteme dále díky expanzi a neustálému zdokonalování našich prodejen.
 • Jako firma s mnoha filiálkami pracujeme systémově.
 • Rychlá, správná rozhodnutí a jednoduché pracovní procesy nám zajišťují úspěch.
 • Dodržujeme platné právní normy a vnitřní směrnice.
 • Při naší každodenní činnosti přebíráme ekonomickou, sociální a ekologickou odpovědnost.
 • Naší zásadou je férovost vůči každému.
 • Jeden druhého si vážíme a vzájemně se podporujeme.
 • Firemní dohody jsou dodržovány a panuje klima důvěry.
 • Pochvala, uznání a schopnost konstruktivní kritiky formují pracovní klima při každodenní práci.
 • Obklopujeme se schopnými spolupracovníky - v každém úseku je zajištěna vzájemná zastupitelnost.