Data o prodejně se načítají

Compliance pro zaměstnance

Vítejte na naší stránce věnované upozornění na Compliance porušení

Právní a etické standardy hrají ve společnosti Kaufland důležitou roli. Tvoří páteř naší integrity a určují naše jednání – jak mezi sebou navzájem, tak i se zákazníky a dodavateli.

Každý zaměstnanec musí tyto standardy dodržovat. Pokud si tedy všimnete nějakého porušení předpisů nebo pokud budete mít otázky ohledně směrnic týkajících se Compliance, kdykoli nás kontaktujte.

Zde najdete všechny důležité informace.

Typy oznámení

Co je Compliance porušení a co všechno mohu hlásit?

Compliance porušení nastane, pokud prostřednictvím našich zaměstnanců nebo mezi nimi v tuzemsku či zahraničí dojde k výkonu pracovních povinností v rozporu s platnými právními předpisy nebo interními předpisy. Ohlásit můžete každé podezření na skutečné či možné porušení práva. Mezi to patří jak porušení předpisů a směrnic v rámci společnosti Kaufland, tak i vůči našim obchodním partnerům. Jde zejména o tyto oblasti:

Porušování lidských práv

Nedodržování standardů pro pracovní bezpečnost, zákonné minimální mzdy nebo svobody sdružování a také diskriminace.

Trestné činy

Vědomá a se zlým úmyslem spáchaná porušení trestně-právních předpisů (například korupce, krádež, podvod, praní špinavých peněz).

Porušení práva hospodářské soutěže

Kartelové dohody, pokusy o ovlivňování cenotvorby, přijímání darů a výhod.

Porušení předpisů o ochraně osobních údajů

Nesprávné zacházení s osobními údaji, sdělování těchto dat nekompetentním osobám, únik dat nebo úmyslné vynášení dat.

Porušení standardů pro ochranu životního prostředí

Znečištění půdy, vody a vzduchu nebo nesprávné zacházení s nebezpečnými látkami.

Porušení předpisů pro bezpečnost potravin

Porušení hygienických předpisů, chybné označování produktů, dat minimální trvanlivosti nebo jiná ohrožení zdraví ze strany produktů.

Personální témata

Informace o personálních tématech, které nespadají mezi žádná z výše uvedených porušení – například stres, závislost nebo problémy ve vašem týmu, budou po domluvě s vámi předány příslušnému důvěrníkovi na oddělení Firemní péče o zaměstnance.


Ochrana

Jak jsem jako oznamovatel chráněn?

osoba v pozadí s notebookem

Důvěrnost a ochrana oznamovatele je pro společnost Kaufland na prvním místě. Ohlašovatel porušení se nemusí obávat znevýhodňování. Již před několika lety jsme zavedli závazná interní pravidla, která platí pro všechny oznamovatele, a která dokonce jdou i nad rámec zákonných opatření v této oblasti:

 • Oznámení přijímá vždy kompetentní odborný zaměstnanec – Compliance specialista / manažer, advokát – důvěrník, pověřená osoba.
 • Každé oznámení je prošetřeno pečlivě, důvěrně a v souladu s GPDR.
 • Oznámení lze podávat také anonymně – prováděním šetřením pak nelze nijak zjistit vaši identitu, takže jste jako oznamovatel chráněni.
 • V zásadě jsou do šetření zapojeny pouze nezbytné osoby a jsou sdíleny pouze takové informace, které jsou k šetření bezpodmínečně potřebné a právně přípustné.

Zákon o ochraně oznamovatelů

(Směrnice EU 2019/1937 z 23.10.2019 a Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů)

Zákon o ochraně oznamovatelů chrání před profesním znevýhodňováním všechny osoby, které se před svou profesní činností nebo v jejím průběhu dozvěděli o porušení předpisů a toto porušení ohlásili. Povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně oznamovatelů (například zřízení interního ohlašovacího místa, zaručení důvěrnosti, dokumentace atd.) byly společností Kaufland naplněny již několik let před vydáním samotného Zákona v srpnu 2023, a to prostřednictvím skupinově nastavených směrnic a opatření. Jak již bylo uvedeno výše, společnost Kaufland Česká republika, v.o.s pověřila vedením vnitřního oznamovacího systému společnost bnt attorneys-at-law s.r.o., IČO: 27117723, sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha.


Možnosti kontaktování

Abychom zamezili rizikům, je důležité včas rozpoznat potenciální nesprávné jednání. Toho mimo jiné dosáhneme tím, že nám budou oznámeny možné Compliance porušení. Chcete nám ohlásit porušení předpisů nebo poskytnout informaci o možných nekalých praktikách? V takovém případě doporučujeme využít primárně interní způsob hlášení. Takto budeme moci efektivně a rychle situaci řešit. Garantujeme, že s každým vaším oznámením bude nakládáno přísně důvěrně a prokázaná nesprávná jednání budou důsledně a adekvátně potrestána.

Interní způsob hlášení

Všechna upozornění na Compliance porušení prověřujeme pečlivě a důvěrně. Vaši záležitost vám rádi pomůžeme objasnit. Za tímto účelem nabízíme různé možnosti, prostřednictvím nichž nás můžete kontaktovat takzvaně 24/7, ať už napřímo nebo anonymně. Pro oznámení Compliance porušení jsou k dispozici interní Compliance manažer, externí advokát důvěrník, náš online oznamovací systém BKMS, důvěrníci z oddělení Firemní péče o zaměstnance nebo whitleblowing linka. 

Online ohlášení – možné nepřetržitě také anonymně!

Prostřednictvím našeho Online – oznamovacího systému BKMS je Vám k dispozici komunikační platforma, která vám umožní kdekoliv na světě, 24 hodin denně, oznámit Compliance porušení. Systém je provozován nezávislým provozovatelem a IP adresy ani metadata se neukládají. Zpětné vysledování vaší osoby je tak vyloučeno. V případě anonymního ohlášení si můžete pro další dialog zřídit anonymní poštovní schránku. Prostřednictvím ní vám budou moci kolegové z oddělení Právo&Compliance položit doplňující otázky a dále s vámi komunikovat. Spoléháme se, že oznamovatel bude Online – oznamovací systém používat zodpovědně a nebude docházet k falešným obviněním. Postupujte nám proto pouze takové informace, o jejichž správnosti jste přesvědčeni dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Compliance manažer / oddělení Právo&Compliance

Jde o nejrychlejší způsob oznámení. Důvěrně se můžete obrátit přímo na kolegy z oddělení Právo&Compliance, kontaktovat je můžete na adrese compliance@kaufland.cz

Případně se můžete obrátit přímo na našeho Compliance – manažera Blanku Doležalovou, a to emailem na blanka.dolezalova@kaufland.cz prostřednictvím pošty na adresu:

Blanka Doležalová
Kaufland Česká republika v.o.s.
Právo & Compliance
Bělohorská 203
169 00 Praha 6

Advokát – důvěrník

Máte-li podezření na Compliance porušení u společnosti Kaufland, ale je vám příjemnější oslovit někoho mimo organizaci, můžete se obrátit na naše advokáty – důvěrníky z advokátní kanceláře bnt attorneys-at-law. Advokáti – důvěrníci Vaše podněty důkladně prověří. Pokud se prokáže konkrétní porušení, advokáti – důvěrníci kontaktují ohledně dalšího postupu našeho Compliance manažera. Advokáti – důvěrníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost. Vaše osobní údaje nám budou zprostředkovány pouze s Vaším výslovným souhlasem.

Stížnosti a jiné podněty zákazníků, které nejsou z hlediska Compliance relevantní, budou bez dalšího předány příslušnému oddělení společnosti Kaufland k jejich vyřízení.

bnt attorneys-at-law s.r.o.
Na příkopě 859/22
110 00 Praha 1   

+420 222 929 301
info.cz@bnt.eu

Whistleblowing – oznámení podle Zákona o ochraně oznamovatelů

Na základě povinností vyplívajících ze směrnice EU 2019/1937 a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění („Zákon“), je společnost Kaufland Česká republika v.o.s. povinna vést vnitřní oznamovací systém pro jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč, jakož i pro další jednání uvedené v § 2 Zákona. Systém zajišťuje oznamovateli ochranu a zamezuje případným odvetným opatřením (tj. výpověď, snížení mzdy, odvolání, přeložení, změna rozvrhu pracovní doby, a podobně). Společnost Kaufland Česká republika v.o.s v souladu s § 8 odst. 2 Zákona pověřila vedením vnitřního oznamovacího systému společnost bnt attorneys-at-law s.r.o., IČO: 27117723, sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha (tzv. Pověřená osoba).

Oznámení prostřednictvím whistleblowing linky můžete využít, pokud jste osoba, která pro Kaufland vykovává závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, nebo odbornou praxi či stáž. Tímto zároveň sdělujeme, že ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) Zákona jsme vyloučili možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému osobám, které nevykonávají pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Při podání oznámení touto cestou je potřeba uvádět identifikační údaje jako je jméno, příjmení a datum narození či jiný identifikátor k ověření totožnosti. V případě anonymních oznámení není možné poskytnout ochranu před odvetnými opatřeními. Příslušné osoby určené pro přijetí a vyřízení oznámení mají povinnost mlčenlivosti a její porušení je sankcionováno.


Oznámení lze podat:

 • elektronicky prostřednictvím e-mailu
  martin.jurnik@bnt.eu

 • telefonicky prostřednictvím tel. linky
  Mgr. Ing. Martin Jurník
  +420 775 870 530

 • v listinné podobě poštou na adresu
  Mgr. Ing. Martin Jurník
  bnt attorneys-at-law s.r.o.
  Na příkopě 859/22, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
  Je třeba označit jeho „důvěrné“ či jiným obdobným textem, například "whistleblowing", „oznámení podle Zákona č. 171/2023 Sb.“ nebo podobně.

 • osobně (ústně) na adrese Pověřené osoby
  Mgr. Ing. Martin Jurník
  bnt attorneys-at-law s.r.o.
  Na příkopě 859/22, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
   

Dalšími Pověřenými osobami pro vyřizování oznámení jsou:

Šárka Churavá, sarka.churava@kaufland.cz,  
Marta Svobodová, marta.svobodova@kaufland.cz
Alena Kostlivá, aneta.kostliva@kazfland.cz
Milena Nedabýlková, milena.nedabylkova@kaufland.cz
Dušan Bielik, dusan.bielik@kaufland.cz

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50.000 Kč.

Externí způsoby ohlášení

Volitelně se můžete obrátit také na Ministerstva spravedlnosti ČR, příslušný orgán veřejné moci nebo Evropský úřad pro boj s podvody. Pokud se jedná o vážné porušení, budou do vyšetřování zapojeny standardní orgány.

Upozorňujeme, že interní oznámení společnosti Kaufland bývá často vhodnější, protože takto lze porušení prošetřit co nejdříve.


Proces

Co se stane s mým ohlášením?

1

Přijetí

Informace můžete předat několika kanály prostřednictvím výše uvedených možností.

2

Potvrzení

Maximálně do sedmi dnů vám bude potvrzeno přijetí vašeho oznámení (podle zvoleného způsobu komunikace).

3

Vyšetřování

Kompetentní zaměstnanci či pověřené osoby prošetří stav věci a v případě potřeby zajistí další detaily, údaje a informace, a to i od vás coby oznamovatele.

Upozornění: Za účelem dalších otázek můžete být kontaktováni pouze tehdy, když uvedete své kontaktní údaje nebo když si v online ohlašovacím systému založíte anonymní poštovní schránku.

4

Zpětná vazba a řešení

Pokud se vaše oznámení potvrdí, bude vypracováno a realizováno řešení k nápravě. Do 30 dnů (v závažných případech může být lhůta prodloužena na 90 dní) by vám měla přijít zpětná vazba týkající se posouzení a vyhodnocení případu, a to i v případě, že by vyjasnění stavu věci ještě v danou chvíli nebylo uzavřeno. Pokud to bude možné a právně přípustné, dozvíte se, jaká nápravná opatření byla v reakci podniknuta nebo teprve podniknuta budou.

Celý proces od ohlášení až po vyšetřování bude zdokumentován podle zákonných požadavků. Bližší informace o ochraně osobních údajů najdete v Zásadách o ochraně údajů.


Compliance

Úspěch díky integritě

dva zelení panáčci na semaforu

Jednání v souladu s právem je ústředním předpokladem pro trvalý úspěch naší společnosti. V zajišťování integrity společnosti Kaufland je rozhodující vaše podpora. Je na každém z nás, abychom znali, co je třeba a podle toho se chovali.

 

Více informací týkajících se Compliance:

Společnost Kaufland - Compliance

Intranet Kaufland - Compliance