Data o prodejně se načítají

Milion pro ...

Společně podporujeme komunitní život ve městech. V místech, kam nově přicházíme, se chceme prezentovat nejenom moderní a ekologickou prodejnou, ale také jako dobrý soused. Proto spouštíme zbrusu nový projekt „Milion pro …“. S otevřením každé nové prodejny investujeme částku 1 000 000 Kč do podpory komunitních projektů v rámci dané oblasti.

Pořádáte nekomerční kulturní akci, chcete zkrášlit své okolí nebo vybudovat komunitní centrum či zahradu? Pak přihlaste svůj nápad a získejte finanční částku na jeho realizaci.

Na projektu úzce spolupracujeme s Nadací Via, která nám pomůže s výběrem těch nejlepších projektů.

Jaké projekty můžete přihlásit?

Záhonek v komunitní zahradě

Prostřednictvím grantového projektu „Milion pro …“ podpoříme následující aktivity:

 • pořádání sousedských setkávání, slavností, swapů či kreativních akcí
 • pořádání nekomerčních kulturních akcí, do jejichž přípravy se zapojí i místní komunita
 • nastartování provozu komunitních center, komunitních zahrad, komunitních dílen, re-use center a dalších
 • vytváření venkovních a vnitřních míst k setkávání (např. altánky, pergoly, grilovací místa, hřiště,…)
 • úpravu zanedbaných míst či revitalizaci parků
 • výsadbu květin a stromů ve veřejném prostranství

Přihlaste se a získejte až 100 000 Kč na realizaci vašeho nápadu.


Milion pro Rožnovsko

Prodejna Kaufland v Rožnově

Startujeme novou grantovou výzvu pro Rožnovsko. Změňte jej spolu s námi k lepšímu a získejte finanční grant na váš nápad.

Základní harmonogram prvního ročníku grantové výzvy

Vyhlášení grantové výzvy:
17. listopadu 2021

Příjem vstupních dotazníků, konzultace projektů:
17. listopadu - 21. ledna 2022

Termín pro podání přihlášek:
do 30. ledna 2022

Hodnocení přihlášek:
1. února 2022 - 20. února 2022

Zasedání hodnoticí komise:
23. února 2022

Oznámení o udělení grantu:
23. února - 25. února 2022

Uzavření grantových smluv:
do 4. března 2022

Realizační doba projektu:
1. března 2022 - 28. února 2023

Odevzdání závěrečné zprávy a vyúčtování projektu:
31. března 2023


Milion pro Olomouc

město Olomouc z ptačí perspektivy

Pojďte spolu s námi změnit Olomouc k lepšímu.

V následujících třech letech přerozdělíme částku 1 000 000 Kč mezi ty nejlepší nápady podporující komunitní život a úpravu veřejného prostranství.

Základní harmonogram prvního ročníku grantové výzvy

Vyhlášení grantové výzvy
29. října 2021

Příjem vstupních dotazníků, konzultace projektů
29. října - 12. prosince 2021

Termín pro podání přihlášek
do 19. prosince

Hodnocení přihlášek
20. prosince 2021 - 9. ledna 2022

Zasedání hodnoticí komise
12. ledna 2022

Oznámení o udělení grantu
12. ledna - 14. ledna 2022

Uzavření grantových smluv
do 31. ledna 2022

Realizační doba projektu
1. února 2022 - 31. ledna 2023

Odevzdání závěrečné zprávy a vyúčtování projektu
28. února 2023


FAQ

Zde najdete odpovědi na nejčastěji pokládané otázky týkající se projektu. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na kaufland@nadacevia.cz.

Jaké projekty podpoříme?

Prostřednictvím grantového projektu „Milion pro …“ podpoříme následující aktivity:

 • pořádání sousedských setkávání, slavností, swapů či kreativních akcí
 • pořádání nekomerčních kulturních akcí, do jejichž přípravy se zapojí i místní komunita
 • nastartování provozu komunitních center, komunitních zahrad, komunitních dílen, re-use center a dalších
 • vytváření venkovních a vnitřních míst k setkávání (např. altánky, pergoly, grilovací místa, hřiště,…)
 • úpravu zanedbaných míst či revitalizaci parků
 • výsadbu květin a stromů ve veřejném prostranství

 

Co vám nabízíme?

V případě navázání spolupráce Vám nabízíme:

 • finanční příspěvek ve formě grantu až do výše 100 000 Kč
 • potravinový dar v případě pořádání akce pro komunitu
 • možnost účastnit se vzdělávacích seminářů Nadace Via
 • inspirativní setkávání se zástupci dalších podpořených projektů
 • podporu pracovníků nezávislé Nadace Via, která již 24 let podporuje v Česku komunitní život a poskytne vám svoje zkušené rady

Kdo se může přihlásit?

Své projekty můžou přihlásit:

 • skupiny přátel, kteří si navzájem důvěřují a mají chuť něco společně změnit
 • neziskové organizace založené především na dobrovolnické práci
 • příspěvkové organizace realizující aktivity nad rámec své běžné činnosti

 

Jak přihlásit svůj projekt?

Jednoduše. V rámci nabídky měst vyberte místo, kde chcete svůj projekt realizovat. Klikněte na tlačítko „Přihlásit projekt“ a vyplňte jednoduchý vstupní dotazník. Pracovníci z Nadace Via se vám ozvou, vše s vámi prodiskutují a pošlou přihlášku, kterou je nutné v termínu vyplnit. Následně zasedne grantová komise, která rozhodne o případné podpoře vašeho nápadu. Výsledné rozhodnutí obdržíte do 3 pracovních dnů od zasedání grantové komise.

O kolik financí můžete žádat?

Jeden projekt může být podpořen maximální částkou 100 000 Kč.

Kolik projektů můžete v grantovém kole přihlásit?

V jednom roce můžete přihlásit pouze jeden projekt. V případě, že byste měli zájem se zúčastnit programu i v následujícím roce, tak to je určitě možné, ale při hodnocení budeme klást důraz na výsledky prvního roku i rozvoj vašeho projektu.

Na co můžete žádat?

Můžete žádat na materiální náklady projektu včetně občerstvení na akce, služby (odměny pro lektory či honoráře pro vystupující) i osobní náklady (odměna koordinátorům může být maximálně do výše 10 % žádané částky). Z grantu není možné čerpat finance na alkohol či benzín a není možné využívat finance ke zhodnocování soukromého majetku. V případě, že si nevíte ohledně nákladů rady, tak svůj dotaz zkonzultujte s týmem Nadace Via na emailové adrese kaufland@nadacevia.cz.

Jak dlouhou dobu budete mít na realizaci vašeho nápadu?

Na realizaci vašeho nápadu budete mít rok. Závěrečnou zprávu a vyúčtování nám tak budete odevzdávat do 28. února 2023.

Kdo rozhodne o podpoře/nepodpoře vašeho nápadu?

O podpoře/nepodpoře projektu bude na základě dodaných podkladů (přihláška, rozpočet) rozhodovat komise složená ze zástupců Kauflandu, odborníků Nadace Via a lokálního experta na komunitní projekty. Komise se bude opírat o tato kritéria:

 • realizací projektu dojde ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedství
 • projekt je určen pro různé cílové skupiny (není zaměřen úzce jen na děti, seniory atp.)
 • projekt má potenciál na pozitivní dopad v komunitě
 • z popisu projektu plyne jasná potřeba a zájem o projekt v místní komunitě
 • v projektu je jasně popsáno, čeho a jakými prostředky chtějí realizátoři výsledku dosáhnout
 • rozpočet projektu odpovídá popisu aktivit, je realistický, přiměřený a hospodárný

Co vás čeká v případě získání podpory?

Ve chvíli, kdy komise rozhodne o podpoře/nepodpoře vašeho projektu se s vámi spojí pracovníci Nadace Via a:

 • podepíší s vámi grantovou smlouvu a zašlou grant na váš účet
 • nabídnou vám možnost vzdělávacích seminářů a pozvou vás na síťovací setkání s dalšími podpořenými subjekty
 • na konci odevzdáte závěrečnou zprávu o průběhu vašeho projektu včetně finančního vyúčtování grantu

Jsou setkání a semináře povinné?

Účast na síťovacím setkání i seminářích je dobrovolná, ale velmi ji doporučujeme. Podstatou programu není pouze finanční podpora, ale i vzájemné propojení s dalšími aktivními lidmi a čerpání inspirace, které mohou pomoci rozvoji a udržitelnosti vašeho projektu.

 

Můžete dostat menší grant, než o jaký jste žádali?

Ano. Hodnoticí komise má právo zkrátit rozpočet při schvalování vašeho nápadu, pokud některé položky považuje za neodůvodněné. Je pak na vás, zda grant za takových podmínek přijmete či nikoliv.

 

Můžete dát celý rozpočet grantu na jednu položku?

Přihlášky posuzujeme individuálně ve vztahu k celému projektu a popsaným aktivitám. Platí ale, že celý grant by neměl jít na jednorázový nákup vybavení či náklady spojené s rekonstrukcí (stavební materiál, služby řemeslníků atd.). Vždy je dobré projekt naplánovat tak, aby se do procesu mohla zapojit široká komunita a spolupodílet se tak na budování dobrovolnickými brigádami. Dobrovolnickou pomoc v žádosti určitě zmiňte.

Je povinné spolufinancování projektu?

Ne. Spolufinancování není povinné, je možné žádat až o 100 % celkových nákladů. Nicméně je vždy vhodné zajistit podporu projektu i z místních zdrojů. K jejich využití přihlíží i hodnoticí komise.

Kdo může být majitelem dotčeného objektu/pozemku, kterého se týká projekt?

Pokud se jedná o úpravy prostor za účelem sousedských aktivit, prostory či pozemky musí být v majetku obce (žadatel musí doložit dohodu o dlouhodobém pronájmu) nebo žádající neziskové/příspěvkové organizace. Nepodporujeme zhodnocení soukromého majetku (např. rozsáhlé rekonstrukce a úpravy prostor v soukromém vlastnictví, které mohou generovat zisk z podnikání, pronájmu či prodeje).